گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري
مرتبه علمي : استادیار

  • معماری سنتی گنجینه ای است به سوی آفرینش نو
پروژه هاي تحقيقاتي

:: طرح برون دانشگاهی تحت عنوان ارائه الگو برای طراحی مدارس ناشنوایان و نیمه شنوایان کشور، مطالعه موردی مدارس اصفهان به علاوه طراحی موردی و بررسی تأثیر فن آوری های نوین در فرآیند آموزش

کارفرما : اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان : 1395/08/06


خاتمه یافته و دارای گواهی حسن انجام کار همکار طرح: شیرین قاسمی سیچانی
:: طرح برون دانشگاهی تحت عنوان ارائه الگو برای طراحی مدارس ناشنوایان و نیه شنوایان کشور، مطالعه موردی مدارس اصفهان

کارفرما : اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان : 1395/08/06


خاتمه یافته و دارای گواهی حسن انجام کار
:: طرح برون دانشگاهی تحت عنوان ارائه ضوابط و راهکارهای طراحی برای فضاهای آموزشی کودکان اوتیسم

کارفرما : اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان : 1392/11/13


خاتمه یافته دارای گواهی حسن انجام کار
:: طرح برون دانشگاهی تحت عنوان مستندسازی خانه های تاریخی ارزشمند در حال تخریب اصفهان (خانه هریتاش، عباس بهشتیان، باجغلی)

کارفرما : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پژوهشکده هنرهای سنتی
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان : 1392/06/10


خاتمه یافته، دارای گواهی حسن انجام کار

1