مهندس مریم فروغی ابری
گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبيعي-محیط زیست-ارزیابی و آمایش
مرتبه علمي : مربی

پروژه هاي تحقيقاتي