گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - اصلاح نژاد دام
مرتبه علمي : دانشیار

پروژه هاي تحقيقاتي

:: گل درمان

کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
نوع همکاری :
تاریخ پایان : 1278/10/111