گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مشاوره و راهنمائي

پروژه هاي تحقيقاتي

:: اثربخشی آموزشهای گروهی عزت نفس خودکارآمدی وانگیزش پیشرفت درزنان معلول تحت پوشش بهزیستی شهرستان خرم آباد

کارفرما : سازمان بهزیستی استان لرستان
نوع همکاری : ناظرعلمی طرح
تاریخ پایان : 1393/11/201