گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی کامپيوتر-نرم افزار

پروژه هاي تحقيقاتي

:: هوشمند سازی مرکز کنترل ترافیک شهرداری ساری

کارفرما : سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری ساری
نوع همکاری : مدیر پروژه
تاریخ پایان : 1398/04/10


:: آسیب شناسی انجام پروژه های نرم افزاری شهرداری اصفهان

کارفرما : شهرداری اصفهان
نوع همکاری :
تاریخ پایان : 1393/02/201