علیرضا پورباقری
گروه آموزشی : جغرافيا
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - برنامه ریزی شهری

پروژه هاي تحقيقاتي