گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی کامپيوتر-نرم افزار

پروژه هاي تحقيقاتي

:: تهیه نرم افزار علاقه مندی مشاغل

کارفرما : وزارت آموزش و پرورش
نوع همکاری : قرارداد
تاریخ پایان : 1373/03/31


:: طراحی و تهیه نرم افزار قبوض آب های روستائی

کارفرما : جهاد سازندگی اصفهان
نوع همکاری : قرارداد
تاریخ پایان : 1379/07/13


:: طراحی و تولید نرم افزار MIS ویندوز

کارفرما : شرکت قند نقش جهان و سپس بیش از دویست شرکت دیگر
نوع همکاری :
تاریخ پایان : 1385/06/31


:: طراحی سیستم MIS جامع دانشگاهی

کارفرما : دانشگاه آزاد خوراسگان
نوع همکاری : قرارداد
تاریخ پایان : 1373/04/31


:: ارتقا سکسیونر دستی به تمام اتواتیک کنترل از راه دور

کارفرما : شرکت توزیع برق اصفهان
نوع همکاری : قرارداد
تاریخ پایان : 1382/09/01


:: ساخت کنتور چند تعرفه دیجیتال برق با ریموت

کارفرما : شرکت توزیع برق اصفهان
نوع همکاری : قرارداد
تاریخ پایان : 1384/03/19


:: طراحی کنتور کارتی

کارفرما : شرکت برق منطقه ای اصفهان
نوع همکاری : قرارداد
تاریخ پایان : 1378/06/01


:: طراحی CCU هوشمند Portable

کارفرما : حکیمان شرق
نوع همکاری : پروژه
تاریخ پایان : 1376/10/01


:: طراحی دست مصنوعی کنترل شوند با سیگنال مغز معلول

کارفرما : جهاد دانشگاهی اصفهان
نوع همکاری : پروژه
تاریخ پایان : 1372/07/01


:: طراحی و ساخت ترمز ABS مغناطیسی و لنتی بر روی سانتریفیوژ معدن

کارفرما : شرکت ماشین سازی آذربایجانی
نوع همکاری : شراکت
تاریخ پایان : 1378/10/15


:: نرم افزار قرانی تنزیل 1

کارفرما : جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان
نوع همکاری : پروژه
تاریخ پایان : 1369/12/15


:: طراحی و تهیه نرم افزار MIS تحت فاکس پرو با 33 ماژول

کارفرما : شرکت آذر اصفهان
نوع همکاری : استخدام رسمی
تاریخ پایان : 1374/06/15


:: طراحی و ساخت اولین CNC ایران

کارفرما : شرکت ماشین سازی آذربایجانی
نوع همکاری : قرارداد
تاریخ پایان : 1373/08/281