گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی کشاورزی-خاكشناسي

پروژه هاي تحقيقاتي

:: مطالعات خاکشناسی اراضی بابا کلان گچساران

کارفرما : جهاد کشاورزی استان کهکیلویه وبویر احمد
نوع همکاری : مسئول مطالعات خاکشناس مهندسین مشاور نماب گسترو
تاریخ پایان : 1392/04/31


:: مطالعات توسعه نخیلات آبادان وشادگان

کارفرما : سازمان آب وبرق خوزستان
نوع همکاری : نماینده مشاور یکم
تاریخ پایان :1