دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت امور فرهنگی

سمينارها و سخنراني ها

:: کارآفرینی

محل ارائه : اتاق بازرگانی ، صنایع و کشاورزی استان
تاریخ برگزاری : 1393/04/02
چگونگی حضور : سخنران


مسوولیت خانه نخبگان استان

1