گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پرستاری
مرتبه علمي : استادیار

سمينارها و سخنراني ها

:: Health-related quality of life in patients with angina undergoing EECP

محل ارائه : Yazd
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور :


:: بررسی میزان افسردگی دانشجویان مقیم خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
تاریخ برگزاری : 1391/03/03
چگونگی حضور : سخنران


:: بررسی مهارتهای تفکر انتقادی در دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
تاریخ برگزاری : 1391/03/03
چگونگی حضور : سخنران


:: تاثیر ضربان ساز مخالف خارجی بر بعد روانی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آنژین صدری

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان
تاریخ برگزاری : 1389/12/05
چگونگی حضور : سخنران


:: بررسی بعد جسمی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آنژین صدری به دنبال درمان با ضربان ساز مخالف خارجی

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
تاریخ برگزاری : 1389/10/01
چگونگی حضور : سخنران


:: ارائه مراقبتهای پرستاری بر پایه تکنولوژی

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
تاریخ برگزاری : 1388/09/15
چگونگی حضور : سخنران


:: ویتامین D و دیابت نوع یک

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
تاریخ برگزاری : 1388/09/15
چگونگی حضور : سخنران


:: مراقبتهای پرستاری در بیماران مبتلا به ایدز

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
تاریخ برگزاری : 1385/09/23
چگونگی حضور : سخنران


:: روشهای کنترل غیر داروئی درد های مزمن در بیماران با آسیب نخاعی

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
تاریخ برگزاری : 1385/09/20
چگونگی حضور : سخنران


:: برداشتن رحم و اختلالات جنسی

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
تاریخ برگزاری : 1384/09/20
چگونگی حضور : سخنران


:: بررسی مقایسه ای مشکلات جنسی در بیماران مبتلا به دیابت کنترل شده و کنترل نشده

محل ارائه : 1- همایش مددجو، مشارکت، سلامتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان،
تاریخ برگزاری : 1383/09/25
چگونگی حضور : سخنران1