گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - پرستاری
مرتبه علمي : مربی

سمينارها و سخنراني ها

:: ارتباط بین پرستار و بیمار، جلوه گاه شأن و کرامت اخلاقی

محل ارائه : چهارمین کنگره اخلاق پرستاری- دانشـگاه علوم پزشکی شهید بهشـتی
تاریخ برگزاری : 1394/02/14
چگونگی حضور : سخنران


:: ارزیابی وضعیت رعایت استقلال بیماران از دیدگاه پرستاران و بیماران

محل ارائه : چهارمین کنگره اخلاق پرستاری- دانشـگاه علوم پزشکی شهید بهشـتی
تاریخ برگزاری : 1394/02/14
چگونگی حضور : سخنران


:: Investigating the effect of supportive and trainingcare on the mental health for patients with breast cancer

محل ارائه : چهارمین سمینار بین المللی سلامت زنان- شيراز
تاریخ برگزاری : 1394/02/30
چگونگی حضور : سخنران


:: دیدگاه پرستاران از گزارش دهی خطاهای دارویی

محل ارائه : اولین کنگره اخلاق پرستاری- دانشـگاه علوم پزشکی شهید بهشـتی
تاریخ برگزاری : 1392/03/04
چگونگی حضور : سخنران


:: بررسی میزان رعایت شأن بیماران بستری توسط کادر پرستاری شاغل در بیمارستان های شهر اصفهان

محل ارائه : همایش ملی پژوهش های کاربردی در ارتقای سلامت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ برگزاری : 1392/08/06
چگونگی حضور : سخنران


:: PRP روش نوین و بنیادین سلول درمانی در علم پزشکی

محل ارائه : همایش ملی پژوهش های کاربردی در ارتقای سلامت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ برگزاری : 1392/08/06
چگونگی حضور : سخنران


:: گزارش یک مورد مسمومیت با وارفارین بر اساس مدل سازگاری روی

محل ارائه : اولین سمینار استانی دانشجویی پرستاری و مامایی و اتاق عمل در عرصه- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تاریخ برگزاری : 1392/02/04
چگونگی حضور : سخنران


:: مقایسه وضعیت رعایت شأن بیماران بستری از دیدگاه پرستاران و بیماران

محل ارائه : دومین کنگره اخلاق پرستاری- دانشـگاه علوم پزشکی شهید بهشـتی
تاریخ برگزاری : 1393/03/07
چگونگی حضور : سخنران


:: Analyzing the Effect of Health Belief Model on the Performance of Breast Self-examination in Nomadic Women of Masjed Soleiman

محل ارائه : همایش ملی سلامت زنان- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تاریخ برگزاری : 1392/11/30
چگونگی حضور : سخنران


:: Considering patients dignity status hospitalize in Isfahan hospitals by nursing staff

محل ارائه : اولین همایش بین المللی پرستاری و مامایی- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تاریخ برگزاری : 1393/02/16
چگونگی حضور : سخنران


:: بررسی عوامل پرسنلی مرتبط با رعایت شأن بیماران و ارائه راهکار

محل ارائه : اولین همایش منطقه ای دانشجویی نوآوری در پرستاری و مامایی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ برگزاری : 1391/03/03
چگونگی حضور : سخنران


:: عوامل مرتبط با شأن بیماردر محیط های مراقبتی

محل ارائه : اولین همایش منطقه ای دانشجویی نوآوری در پرستاری و مامایی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ برگزاری : 1391/03/03
چگونگی حضور : سخنران


:: دیدگاه پرستاران در مورد عوامل موثر بر شأن بیماران

محل ارائه : سمینار جامع سراسری دانشجویان پرستاری، مامایی و اتاق عمل- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تاریخ برگزاری : 1391/10/06
چگونگی حضور : سخنران


:: بررسی تأثیر وجود هم اتاقی در حفظ شأن بیماران بستری در بیمارستان های شهر اصفهان

محل ارائه : کنگره زندگی سالم و توسعه مراقبت های پرستاری و مامایی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بوشهر
تاریخ برگزاری : 1392/11/28
چگونگی حضور : سخنران


:: مقایسه وضعیت رعایت شأن بیماران بستری در بیمارستان های مختلف شهر اصفهان

محل ارائه : همایش ملی پژوهش های کاربردی در ارتقای سلامت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ برگزاری : 1392/09/06
چگونگی حضور : سخنران


:: بررسی وضعیت رعایت شأن بیماران بستری در بخش های مختلف بیمارستان های شهر اصفهان در سال 1391

محل ارائه : نخستین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی گیلان- دانشگاه پزشکی رشت
تاریخ برگزاری : 1392/07/17
چگونگی حضور : سخنران


:: بررسی وضعیت رعایت حریم بیماران بستری در حفظ شأن آنان توسط کادر پرستاری در بیمارستان های شهر اصفهان در سال 1391

محل ارائه : ششمین سمینار سراسری پرستار، ماما و پژوهش- دانشگاه علوم پزشکی گلستان
تاریخ برگزاری : 1392/07/18
چگونگی حضور : سخنران1