گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی فناوری اطلاعات

سمينارها و سخنراني ها

:: سمینار فن‏آوری‏های نوین IT. پیشگامان کویر یزد. 1389.

محل ارائه : یزد
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه‏های کامپیوتری دانشگاه پیام نور طبس. .139 .

محل ارائه : طبس
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیک. انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران . تهران. 1392.

محل ارائه : تهران
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: 2th International conference on Management, Enterpreneurship and Economic Development. Qum. Iran. 2013.

محل ارائه : QUM
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: Workshop at the EME2013 International conference on Management, Enterpreneurship and Economic Development. Qum. Iran. 2013.

محل ارائه : QUM
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور : شرکت کننده1