گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - لیزر و فوتونیک
مرتبه علمي : استادیار

  • طرح درس فیزیک 1
سمينارها و سخنراني ها

:: همایش روز جهانی نور

محل ارائه : پژوهشکده دانشگاه خوراسگان
تاریخ برگزاری : 1397/02/18
چگونگی حضور : سخنران1