گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - علوم اقتصادي

سمينارها و سخنراني ها