گروه آموزشی : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حقوق جزا و جرم شناسی

سمينارها و سخنراني ها

:: عدالت ترمیمی و پیش گیری از جرم

محل ارائه : دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ برگزاری : 1395/02/28
چگونگی حضور :


شرکت در نخستین همایش بین المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم

1