گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی کشاورزی-علوم دامي
مرتبه علمي : استادیار

سمينارها و سخنراني ها