گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - روانشناسی عمومی

سمينارها و سخنراني ها

:: دانش آموزان و اوقات فراغت

محل ارائه : بنیاد امام صادق
تاریخ برگزاری : 1392/03/20
چگونگی حضور : سخنران


ویژه والدین
:: بهداشت روان

محل ارائه : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1387/05/14
چگونگی حضور : سخنران


کارمندان -حراست ومسئولین خوابگاه
:: مهارت های ارتباطی

محل ارائه : دانشگاه هنر اصفهان -صنعتی
تاریخ برگزاری : 1386/10/09
چگونگی حضور : سخنران


ویژه کارمندان ودانشجویان
:: مهارت های زندگی

محل ارائه : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1387/10/17
چگونگی حضور : سخنران


ویژه کارمندان حوزه دانشجویی
:: فرزند پروری مثبت

محل ارائه : خطوط لوله ونفت ومخابرات
تاریخ برگزاری : 1394/07/14
چگونگی حضور : سخنران


:: خواستگاری به سبک سنتی تامدرن

محل ارائه : موسسه غیر انتفاعی دانش پزوهان اصفهان
تاریخ برگزاری : 1392/09/16
چگونگی حضور : سخنران


در دو سال متوالی اجرا گردید
:: سازگاری با زندگی دانشجویی

محل ارائه : موسسه غیر انتفاعی دانش پزوهان اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ برگزاری : 1393/06/26
چگونگی حضور : سخنران


ویزه دانشجویان جدید الورود .در دو سال
:: شادی در خانواده و حیط کار

محل ارائه : خطوط لوله ونفت ومخابرات
تاریخ برگزاری : 1394/08/16
چگونگی حضور : سخنران


در رامهرمز اهواز در تالار شهر برگزار گردید
:: خانواده سالم

محل ارائه : دبیرستان فراز وبنیاد امام صادق
تاریخ برگزاری : 1393/10/14
چگونگی حضور : سخنران


در دونوبت مجزا برگزارگردیده است
:: چگونه سخنران خوبی باشیم

محل ارائه : موسسه غیر انتفاعی دانش پزوهان اصفهان
تاریخ برگزاری : 1392/10/08
چگونگی حضور : سخنران


ویژه دانشجویان واساتید
:: جوانان وسلامت

محل ارائه : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ برگزاری : 1394/04/16
چگونگی حضور : سخنران


ویزه کارمندان
:: شادی در خانواده

محل ارائه : ذوب آهن اصفهان
تاریخ برگزاری : 1392/06/10
چگونگی حضور : سخنران


ویزه مدیران

1