گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آسيب شناسي دهان

سمينارها و سخنراني ها