گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی کامپيوتر-نرم افزار

سمينارها و سخنراني ها

:: فناوری نانو

محل ارائه : دانشگاه شهيد بهشتی تهران
تاریخ برگزاری : 1386/12/10
چگونگی حضور :


:: مراکز داده و فرم سازهای کد باز

محل ارائه : دانشگاه شهيد بهشتی تهران
تاریخ برگزاری : 1386/10/15
چگونگی حضور :


:: تجربيات پياده سازی سيستم برنامه ريزی منابع سازمان

محل ارائه : دانشگاه علم و صنعت ايران،
تاریخ برگزاری : 1386/08/20
چگونگی حضور :


:: مقدمه‌ای بر مه داده و کاربردهای آن در مدیریت ترافیک شهری

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
تاریخ برگزاری : 1395/09/30
چگونگی حضور : سخنران


:: نخستين همايش مديريت ترافيك تقاطعهاي شهري

محل ارائه : شهرداری اصفهان
تاریخ برگزاری : 1382/02/20
چگونگی حضور :1