مهندس سارا ذاکری زاده
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري

سمينارها و سخنراني ها