گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - علوم اقتصادي

سمينارها و سخنراني ها

:: بیکاری و اشتغال در منظر توسعه

محل ارائه : شادگان
تاریخ برگزاری : 1385/05/17
چگونگی حضور : سخنران


:: بیکاری و پیامدهای امنیتی آن در استان خوزستان

محل ارائه : اهواز
تاریخ برگزاری : 1392/12/15
چگونگی حضور : سخنران1