گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - فقه وحقوق جزا

سمينارها و سخنراني ها