گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی عمران-زلزله

سمينارها و سخنراني ها

:: ششمین همایش معماری، شهرسازی، عمران و محیط زیست شهری

محل ارائه : ایران - همدان
تاریخ برگزاری : 1395/12/25
چگونگی حضور : شرکت کننده


داور همایش
:: همایش ملی دانش و فناوری محیط زیست ایران

محل ارائه : ایران - تهران
تاریخ برگزاری : 1395/12/29
چگونگی حضور : شرکت کننده


داور همایش
:: چهاردهمین همایش روز بتن(بزرگداشت استاداحمد حامی)

محل ارائه : ایران - تهران
تاریخ برگزاری : 1395/07/16
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: ششمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری

محل ارائه : ایران - تهران
تاریخ برگزاری : 1395/06/25
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکن

محل ارائه : ایران - قم
تاریخ برگزاری : 1395/04/08
چگونگی حضور : شرکت کننده1