زهرا مسعودی نیا
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت امور فرهنگی

سمينارها و سخنراني ها