گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی کشاورزی-خاكشناسي

سمينارها و سخنراني ها

:: آبیاری وزهکشی

محل ارائه : دانشکده کشاورزی کرج
تاریخ برگزاری : 1391/03/05
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: سد سازی

محل ارائه : مشهد
تاریخ برگزاری : 1383/03/04
چگونگی حضور : سخنران


:: آبیاری وزهکشی

محل ارائه : دانشکده کشاورزی کرج
تاریخ برگزاری : 1388/07/27
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: معرفی پروژه های عمرانی هفته دولت

محل ارائه : شهرکرد
تاریخ برگزاری : 1387/06/01
چگونگی حضور : سخنران1