گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت دولتی

پايان نامه ها

:: مطالعه تطبیقی اثربخشی مدیران شرکت گازاستان اصفهان براساس مدل عاملیت – خادمیت

نام دانشجو : امیر حسین شاهین
رشته دانشجو : مدیریت دولتی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : دانشگاه نراق
1