گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - علوم اقتصادی-تجارت بين الملل
مرتبه علمي : دانشیار

پايان نامه ها

:: تعيين کارايي اقتصادي و نسبت شکاف تکنولوژي در صنايع ايران(رويکرد فرامرزي)

نام دانشجو : زهرا منتظری
رشته دانشجو : علوم اقتصادی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/08/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اندازه‌گيري و تحليل کارايي تکنيکي و بهره‌وري ادارات کل امور مالياتي استان‌هاي منتخب کشور با دو رويکرد DEA و SFA و شاخص مالم کوئيست

نام دانشجو : مهدی رحماني فيل آبادي
رشته دانشجو : علوم اقتصادی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/11/05
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسي منحني s بين ايران وشرکاي عمده تجاري تحليلي بين صنعتي وبين کشوري

نام دانشجو : حمید نعيمي منش
رشته دانشجو : علوم اقتصادی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/11/07
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تاثير تنش نرخ ارز بر تجارت دو جانبه ايران و هنند در سطح صنعت

نام دانشجو : مریم حاجي آقاجاني
رشته دانشجو : علوم اقتصادی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/11/25
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تاثير آموزش بر سلامت، رهيافت تابع توليد سلامت : مطاللعه موردي منتخبي از کشورهاي عضوکنفرانس اسلامي

نام دانشجو : نرگس صمدپور
رشته دانشجو : علوم اقتصادی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1392/11/29
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تحليل تفاوت سود آوري روش هاي تحليل تکنيکي و بنيادي در انتخاب سهام شرکت هاي برتر فرا بورس ايران

نام دانشجو : سید حسین حسینی دارانی
رشته دانشجو : مدیریت دولتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/04/14
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تعيين سهم ورزش در سبد مصرفي خانوار شهر شيراز با تاکيد بر مناطق محروم، نيمه برخوردار و برخوردار

نام دانشجو : ساره غلامی شیری
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/04/15
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: عوامل موثر بر توسعه اقتصادي شهرستان هاي استان هاي چهارمحال و بختياري

نام دانشجو : فرج اله چراغپور
رشته دانشجو : علوم اقتصادی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/15
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تاثير استرس هاي مالي بر توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس اطلاعات فصلي دوره 1379-1389

نام دانشجو : نسرین خزلی پور
رشته دانشجو : مدیریت دولتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/19
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسي اثر تعديل شده ساختار مالکيت بر رابطه بين جريان وجه نقد آزاد و کارايي دارايي ها

نام دانشجو : بابک مختاری
رشته دانشجو : مدیریت دولتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/29
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسي تاثيرشفافيت سود برهزينه سرمايه سهام عادي براساس مدل فاما و فرنچ و عامل مومنتم

نام دانشجو : فرخنده بیگی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/29
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: طراحي مدلي براي اندازه گيري كارايي شعب بانك قرض الحسنه رسالت اصفهان برمبناي رضايت و وفاداري مشتريان با استفاده از ( DEA )

نام دانشجو : مجید فرکیان
رشته دانشجو : مدیریت دولتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/29
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ارزيابي اثر تجاري توافق نامه تجارت آزاد بين کشورهاي D8 و OECD

نام دانشجو : افروز سرکمری
رشته دانشجو : علوم اقتصادی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/29
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثر جهاني شدن بر اميد به زندگي در کشورهاي منتخب منا

نام دانشجو : زهره صابری پور
رشته دانشجو : علوم اقتصادی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/29
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تحليلي از هزينه هاي رشد اقتصادي در منتخبي از کشورهاي اسلامي (روش داده هاي تلفيقي)

نام دانشجو : محسن سیفی
رشته دانشجو : علوم اقتصادی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/29
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسي رابطه بين ساختار مالکيت ، ساختار سرمايه و عملکرد مالي شرکت هاي هلدينگ در ايران

نام دانشجو : محمدصالح منصوری
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/10/13
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسي چگونگي تاثيرات تئوري زمانبندي بازار بر ساختار سرمايه شرکتهاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره چهار ساله مالي از سال 1388-1392

نام دانشجو : ابراهیم سلیمانی ننادگانی
رشته دانشجو : مدیریت دولتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/11/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: صادرات نفتي و غيرنفتي و رشد اقتصادي (رهيافت الگوي تعميم يافته فدر)

نام دانشجو : صابر معتقد
رشته دانشجو : علوم اقتصادی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1393/11/07
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: نقش عوامل محيطي و طبيعي در توسعه صنعت گردشگري

نام دانشجو : فرزام سجاديه خواجوئي
رشته دانشجو : علوم اقتصادی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/11/07
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثرتجارت خارجي بر فقر در استان هاي ايران

نام دانشجو : مهین قريشوندي آبخوگي
رشته دانشجو : علوم اقتصادی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/11/08
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسي رابطه بين اشتغال و سرمايه گذاري در صنايع استان فارس طي دوره زماني 1390 -1374

نام دانشجو : زهرا کیاسی
رشته دانشجو : مدیریت دولتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/11/08
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: جغرافياي اقتصادي جديد، الگوهاي تجمع و رشد اقتصادي : استان هاي ايران

نام دانشجو : مهدی فتح آبادی
رشته دانشجو : علوم اقتصادی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1393/11/25
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تأثير مزيت نسبي صنايع کارخانه اي بر متنوع سازي صادرات و رشد اقتصادي: مقايسه اي بين کشورهاي منتخب آسياي شرقي و غرب آسيا

نام دانشجو : افسانه شایسته
رشته دانشجو : علوم اقتصادی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1393/11/25
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رتبه بندی عوامل انگیزشی موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک تجارت شهر اصفهان

نام دانشجو : احمد مکارمی
رشته دانشجو : مدیریت دولتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/05/25
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تأثير حکمراني خوب بر تجارت کشورهاي منتخب عضو گروه منا (MENA)

نام دانشجو : نگار شیران
رشته دانشجو : علوم اقتصادی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/13
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :
1 2 3