گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - جراحي فك و دهان و صورت
مرتبه علمي : استادیار

پايان نامه ها

:: خصوصیات بالینی و هیستوپاتولوژی فکی گزارش شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان طی سالهای92-88

نام دانشجو : شهرام عبدشاهزاده
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی بهداشت دهان و دندان در بیماران بستری بخش مراقبتهای ویژه (ICU) بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نام دانشجو : مهدی ثابتی
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: خصوصیات هیستوپاتولوژیک فولیکول دندان-های نهفته خارج شده به روش جراحی با استفاده از تکنیک رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین

نام دانشجو : نفیسه قربانی
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تأثیر میزان شستشوی ساکت دندان بر مقدار خروج دبری¬ها پس از جراحی مولر سوم فک پایین

نام دانشجو : محمدعلی مسلم
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی دیدگاه پرستاران بخش مراقبت¬های ویژه (ICU) بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص مراقبت های بهداشت دهان و دندان در بیماران بستری در ICU

نام دانشجو : اعظم قنبری
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ارزیابی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به سرطان¬های دهان و بافت های اطراف آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهداء اصفهان (1389-1384)

نام دانشجو : ابراهیم محمدی
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: مقایسه میزان استرس، فرسودگی و رضایت شغلی بین متخصصین گروههای مختلف تخصصی دندان¬پزشکی استان اصفهان در سال 1389

نام دانشجو : لاله ناظمی بهبهانی
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تأثیر بی¬حسی موضعی دندانپزشکی با لیدوکایین 2% حاوی اپی¬نفرین 80000/1 بر روی غلظت قند خون بیماران دیابتی و سالم

نام دانشجو : محمد غیاثی
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: فراوانی تنوعات آناتومیک کانال مندیبل بر روی رادیوگرافی پانورامیک در بیماران بالای 18 سال مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی خوراسگان

نام دانشجو : مهدی اللهی
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تأثیر مصرف ایبوپروفن 400 میلی¬گرم به صورت پروفیلاکسی قبل از جراحی دندان عقل در کیفیت زندگی زنان بالای 18 سال

نام دانشجو : مائده طلایی
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تأثیر مصرف دگزامتازون 8 میلی گرم قبل از جراحی دندان مولر سوم نهفته فک پایین بر روی کیفیت زندگی بعد از جراحی

نام دانشجو : الهام ارژنگ
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: شیوع مشکلات مفصل گیجگاهی- فکی در میان جانبازان اعصاب و روان و گروه های کنترل

نام دانشجو : راما آذری پور
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ارزیابی امکانات دندانپزشکان عمومی شهر اصفهان از انواع وسایل و داروهای اورژانس در سال 1386

نام دانشجو : سمیه بهرامی
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ارزیابی شکایات مربوط به شاخه های مختلف پزشکی در شهر اصفهان از فروردین 74 تا اسفند 83

نام دانشجو : لیلا فصیح فر
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ارزیابی وضعیت شاخص DMFT و CPITN و میزان ترشح بزاق در جانبازان شیمیایی

نام دانشجو : پرویز خرمی
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک ادنتوژنیک کراتوسیست¬ها در بیماران مراحعه کننده به بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در یک دوره ده ساله (1382-1373)

نام دانشجو : رضا غیبی
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1