گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - دندانپزشكي اجتماعي
مرتبه علمي : استادیار

پايان نامه ها

:: بررسی جنبه های مختلف مدیریت کسب و کار در بین دندانپزشکان عمومی شاغل در مطب های خصوصی شهر ساری

نام دانشجو : آرش بلارک
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی سطح دانش و نگرش پزشکان عمومی شهر اصفهان در رابطه با ضایعات غیر زخمی سفید و قرمز

نام دانشجو : امیر توسلی
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تأثیر واحد درسی "سلامت دهان و دخانیات" بر دانش و نگرش دانشجویان دندانپزشکی در مورد عوارض مصرف دخانیات و نقش دندانپزشک در برنامه‌های کنترل دخانیات

نام دانشجو : بهزاد نظری
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1396/09/29
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی میزان رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به بخش های مختلف دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اصفهان درسال 95

نام دانشجو : مریم حمیدیا
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1395/06/27
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: ارتباط سواد سلامت دهان و رضایتمندی بیماران مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های دندانپزشکی منتخب شهر اصفهان در سال 1395

نام دانشجو : احسان فروزنیا
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1395/07/05
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: سواد سلامت دهان و ارتباط آن با شاخص پوسیدگی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در مادران باردار شهر اصفهان در سال 1396

نام دانشجو : مژده شهپری
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1397/06/12
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان توسط شاخصOHIP-14 در بیماران مبتلا به مال اکلوژن مراجعه کننده به بخش ارتودنسی دانشگاه آزاد اصفهان

نام دانشجو : مهناز حیدری
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1396/06/26
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بومی سازی پرسشنامه سلامت معنوی (S.W.I) (Spritual Wellness Inventory) و بررسی سلامت معنوی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان در سال 95-96

نام دانشجو : راضیه پیرمرادیان
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1396/06/12
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در معتادان مراجعه کننده به مراکز درمان اعتیاد شهر اصفهان

نام دانشجو : سعید امیری
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1395/06/02
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: تاثیر یک مداخله آموزشی بر دانش، نگرش و عملکرد پزشکان عمومی شهر اصفهان در رابطه با ضایعات زخمی حفره دهان

نام دانشجو : مهرناز دزفولی
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور اول
کد پایان نامه ::: ارتباط سواد سلامت دهان با شاخص های کلینیکی و رفتارهای سلامت دهان در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اصفهان در سال 95-1394

نام دانشجو : منصوره شایسته
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1395/04/13
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: ارتباط سواد سلامت دهان مادر و وضعیت سلامت دهان کودکان پیش دبستانی شهرستان سمیرم در سال 1394

نام دانشجو : سمیه شیخی
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1395/04/13
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: ارزیابی میزان دسترسی، دانش و عملکرد دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) نسبت به کاربردهای فناوری اطلاعات در دندانپزشکی

نام دانشجو : رزا طیارئی
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1394/11/17
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه :
1