هاجر ترکان
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : - روانشناسي
مرتبه علمي : استادیار

پايان نامه ها

:: مقایسه اضطراب درد تحمل پریشانی تکانشگری خودشناسی انسجامی و ذهن اگاهی در افراد مبتلا و غیر متلا به سندرم روده تحریک پذیر

نام دانشجو : سعیده خاکی
رشته دانشجو : روانشناسی بالینی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/14
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی روابط چندگانه راهبردهای نظم جویی هیجان خودکارامدی درد و ادراک بیماری با خلق منفی و بهزیستی روانشناختی در زنان مبتلا به سرطان پستان در شهر اصفهان

نام دانشجو : زهرا اریسیان
رشته دانشجو : روانشناسی بالینی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/13
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه طرحواره های هیجانی بلوغ عاطفی ناگویی خلقی والدین خودپنداره و ناامیدی کودکان 8-12 سال با و بدون علاءم نافرمانی مقابله ای

نام دانشجو : زهراالسادات متغیر
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/13
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی رابطه جندگانه استقلال عاطفی ایمنی هیجانی و دوسوگرایی در ابراز هیجان با سندرم شناختی توجهی و افسردگی در نوجوانان 15-18 سال شهر اصفهان

نام دانشجو : زهرا هدایتی
رشته دانشجو : روانشناسی بالینی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/18
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1