دکتر میترا عطاآبادی
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - خاكشناسي
مرتبه علمي : استادیار

پايان نامه ها

:: حذف فلز سنگین کادمیوم (II) توسط نانو ذره اکسید آهن (Fe3O4)، در محلول آبی

نام دانشجو : نجلا حمیدیان فر
رشته دانشجو : محیط زیست
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/21
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: ثر کاربرد سطوح مختلف زئولایت بردسترسی پتاسیم دریک خاک تیمار شده با کمپوست شهری

نام دانشجو : نگار جعفری کوپایی
رشته دانشجو : خاکشناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/07/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: پاکسازی کروم (VI) از یک خاک آلوده با استفاده از نانوذرات آهن صفر و مگنتایت در شرایط مختلف دمایی و رطوبتی

نام دانشجو : اکرم صادقی برزانی
رشته دانشجو : محیط زیست
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: جذب کروم (VI) و مس (II) از محلول های آبی با استفاده از پسماند کارخانه پشم سنگ

نام دانشجو : نیلوفر پیرستانی
رشته دانشجو : محیط زیست
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/19
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بهینه سازی پاکسازی کروم (VI) از پساب آلوده با استفاده از سبوس برنج به روش سطح پاسخ و شناسایی گروه های عامل موثر

نام دانشجو : آذین فرخیان
رشته دانشجو : خاکشناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثر زئولیت و زائدات درخت خرما بر جذب سرب در پساب

نام دانشجو : شیما حجرالاسودی
رشته دانشجو : خاکشناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی کارایی پوست برنج،پرلیت و پلی اتیلن در جذب آلودگی های نفتی در آب

نام دانشجو : سعید بهزادی فر
رشته دانشجو : محیط زیست
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/21
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: پاکسازی کروم(VI) از پساب شبیه سازی شده با استفاده از بنتونایت اصلاح شده با آهن دو ظرفیتی به عنون احیا کننده

نام دانشجو : آرزو بلیغیان اصفهانی
رشته دانشجو : خاکشناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مطالعات سینتیک پاکسازی کروم (VI) از پساب آلوده با استفاده از سبوس ذرت : بهینه سازی به روش سطح پاسخ و شناسایی گروه های عامل موثر

نام دانشجو : مهشید خسرویان
رشته دانشجو : خاکشناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/07/14
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در خاک های آبیاری شده با پساب های شهری

نام دانشجو : امین شفیعی افجدی
رشته دانشجو : محیط زیست
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/07
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: کاربرد بنتونایت اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی برای حذف نیترات داز محیط آبی

نام دانشجو : آزاده بابایی
رشته دانشجو : خاکشناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: استفاده از رس بنتونیت جهت افزایش راندمان حذف چربی از پساب آشپزخانه

نام دانشجو : گلنوش باشی
رشته دانشجو : محیط زیست
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/22
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: اثر بستر کشت جدید پیت بارک بر عملکرد کمی و کیفی خیار گلخانه ای

نام دانشجو : نازنین ایزدی
رشته دانشجو : خاکشناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی اثر مصرف اگزو پلی ساکارید باکتریایی و نانو ذرات سیلیکون بر بذر گوجه فرنگی تحت تنش شوری

نام دانشجو : فرانک مشبکی اصفهانی
رشته دانشجو : خاکشناسی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1396/10/05
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بهینه سازی پاکسازی سرب و نیکل از پساب آلوده به این فلزات توسط بیو فیلم استقرار یافته باکتری سودوموناس ائروژینوزا بر روی زئولایت

نام دانشجو : رقیه سادات صالح نژاد
رشته دانشجو : خاکشناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/06/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1