دکتر حمزه محمدی خشوئی
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
مرتبه علمي : استادیار

  • «لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى » (سوره نجم آیه 39)
پايان نامه ها

:: تاثیرغیرخطی سهامداران عمده برحق الزحمه خدمات حسابرسی

نام دانشجو : آقای مرتضی معینی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23821301952044:: تاثیر استرس کاری حسابرسان بر کیفیت خدمات حسابرسی

نام دانشجو : آقای مجید رحیمی نهوجی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23821301952013:: بررسی عوامل موثر بر ارزش افزوده حسابرسی داخلی از دیدگاه مدیران حسابرسی داخلی شرکتهای زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)

نام دانشجو : آقای سهراب زینان
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23821301952005:: تاثیر تعدیلات حسابرسی بر کیفیت سود

نام دانشجو : آقای حسن باقری
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/29
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23821301952012:: بررسی اثر چرخه عمر بر هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نام دانشجو : آقای وحید یزدخواستی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/22
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23821301941020:: تغییر حسابرس و کیفیت خدمات حسابرسی

نام دانشجو : خانم فاطمه کریم پور
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23821301942040:: تاثیر روابط حسابرس با صاحبکار بر کیفیت خدمات حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نام دانشجو : خانم ندا کرمعلیان سیچانی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23821301942020:: تاثیر سررسید بدهی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام با در نظر گرفتن نظام راهبری شرکتی

نام دانشجو : آقای فرامرز مظاهری سیچانی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 23821301951004:: تاثیر دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام با در نظر گرفتن عدم تقارن اطلاعاتی

نام دانشجو : خانم ریحانه محمدی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/05/09
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 23821301951005:: تاثیر کنترلهای داخلی ضعیف واندازه شرکت بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نام دانشجو : خانم سمانه قدیمی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/04/20
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 23821301922027:: تاثیر اظهار نظر و شهرت حسابرس بر هزینه بدهی

نام دانشجو : خانم مریم شیرانی بیدآبادی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/02/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23821301942039:: بررسی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت و استراتژی کسب و کار شرکت بر کیفیت خدمات حسابرسی

نام دانشجو : خانم ناهید شاه جلال الدین
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/02/06
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23821301942041:: بررسی تاثیر دوران تصدی و کیفیت حسابرسی بر حق الزحمه و استقلال حسابرس در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نام دانشجو : آقای مهدی کیانی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23821301942011:: اثر روابط سیاسی بر انتخاب حسابرس در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نام دانشجو : خانم راحله جنتیان
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/06/29
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه : 23821301932062:: بررسی تاثیر حق الزحمه حسابرسی بر کیفیت اطلاعات حسابداری

نام دانشجو : آقای میلاد نیکان
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/06/23
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه : 23821301941010:: بررسی تاثیر مالکیت مدیران، اهرم مالی و کیفیت حسابرسی بر عملکرد شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نام دانشجو : آقای حسین طلاچیان
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/06/23
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه : 23821301932028:: بررسی اثر خود شیفتگی مدیران بر خطر سقوط قیمت سهام

نام دانشجو : آقای محسن رحمانی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/05/26
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 23821301942002:: تاثیر گزارش حسابرسی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری گزارش شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نام دانشجو : خانم مرضیه محمدنیا
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/29
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه : 23821301932031:: بررسي عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی در شرکت مخابرات ایران

نام دانشجو : آقای سعید آقا اسماعیلی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/29
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه : 23821301932005:: بررسی تاثير ویژگی های کمیته حسابرسی بر محافظه کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نام دانشجو : آقای مهدی حیدری
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/27
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه : 23821301932007
1