گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حقوق خصوصي

پايان نامه ها

:: بررسي تاثير شرط مقدار در معاملات معوض

نام دانشجو : فاطمه غفوري
رشته دانشجو : حقوق خصوصي
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1392/05/16
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 2382080
1