گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زمين شناسي-چينه شناسي و فسيل شناسي
مرتبه علمي : استادیار

پايان نامه ها

:: چینه نگاری سکانسی نهشته های بخش های D,E,F سازند قم در ناحیه دو چاه شمال غرب قم

نام دانشجو : رویا بلیوند
رشته دانشجو : رسوب شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1