گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - اندودانتیکس
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/12/04
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه کلاس تئوری مراجع دانشجو مراجع دانشجو
یک شنبه سمینار تخصصی بخش تخصصی اندو بخش تخصصی اندو سمینار تخصصی
دو شنبه یک هفته در میان کلاس تئوری سمینار تخصصی
سه شنبه سمینار تخصصی بخش تخصصی اندو بخش تخصصی اندو سمینار تخصصی کودکان
چهار شنبه مراجعه دانشجو بخش تخصصی اندو بخش تخصصی اندو
پنج شنبه
جمعه