گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پرستاری
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/07/13
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه مشاوره کلاس کلاس - -
یک شنبه کلاس جلسه شورای دانشکده مشاوره - -
دو شنبه - - - - -
سه شنبه کلاس کلاس کلاس - -
چهار شنبه کلاس کلاس مشاوره - -
پنج شنبه - - - - -
جمعه - - - - -