گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1392/02/16
08:00-09:30 10:00-11:30 11:30-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 17:00-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه تاریخ تفکر معاصر
چهار شنبه مدیریت منابع انسانی پیشرفته مدیریت منابع انسانی پیشرفته
پنج شنبه اداره عمومی در اسلام تئوریهای مدیریت پیشرفته اداره عمومی در اسلام اداره عمومی در اسلام
جمعه