فردین مردانی
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : - پزشکی قانونی
مرتبه علمي : مربي

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني :
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه