گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - پرستاری
مرتبه علمي : مربی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/08/11
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه اصول و مهارتهاي پرستاري راهنمایی دانشجو راهنمایی دانشجو
یک شنبه اصول و فنون رشته مامایی اصول و فنون رشته مامایی اصول و فنون رشته مامایی
دو شنبه رسیدگی به امور آزمایشگاه مهارتهای بالینی رسیدگی به امور آزمایشگاه مهارتهای بالینی
سه شنبه اصول و فنون پرستاری اصول و فنون مهارتهای بالینی در اتاق عمل فوريت پزشكي در دندانپزشكي
چهار شنبه اصول و فنون مهارتهای بالینی در اتاق عمل فوريت پزشكي در دندانپزشكي اصول و فنون مهارتهای بالینی در اتاق عمل
پنج شنبه
جمعه