گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مدیریت آموزشی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني :
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه کار اداری کار اداری کار اداری کار اداری
یک شنبه کار اداری کار اداری کار اداری کار اداری
دو شنبه کار اداری کار اداری کار اداری کار اداری
سه شنبه کار اداری کار اداری کار اداری کار اداری
چهار شنبه سیاست گذاری آموزشی برنامه ریزی ملی منطقه ای زبان تخصصی
پنج شنبه کار اداری کار اداری کار اداری کار اداری
جمعه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تحلیل محتوا ارزشیابی پیشرفت تحصیلی