گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پریودانتیکس
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/07/02
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه پریو تخصصی پریو تخصصی پریو تخصصی پریو تخصصی
یک شنبه پریو نظری
دو شنبه پریو نظری راهنمایی ومشاوره راهنمایی ومشاوره راهنمایی ومشاوره
سه شنبه پریو عمومی پریو عمومی پریو عمومی پریو عمومی
چهار شنبه پریو تخصصی پریو تخصصی پریو تخصصی پریو تخصصی
پنج شنبه
جمعه