گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مديريت آموزشي
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/04/02
08:00-09:30 10:00-11:30 11:30-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 17:00-18:30
شنبه حضور رفتارو روابط در سازمانهای آموزشی رفتار و روابط در سازمانهای آموزشی حضور
یک شنبه حضور روابط انسانی در سازمانهای آموزشی حضور روابط انسانی یک هفته در میان
دو شنبه روش تحقیق
سه شنبه جلسه گروه حضور تئوریهای سازمان ومدیریت در آموزش عالی تعلیم و تربیت اسلامی
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه