گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/06/15
08:00-09:30 10:00-11:30 11:30-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 17:00-18:30
شنبه تحلیل کلام (دکتری) تحلیل کلام (دکتری) ترجمه انفرادی 2 راهنمایی دانشجویان
یک شنبه
دو شنبه روش تحقیق 2 تهیه و تدوین مطالب درسی (ارشد) تهیه و تدوین مطالب درسی (ارشد) راهنمایی دانشجویان
سه شنبه اصول و روش تدریس (ارشد) اصول و روش تدریس (ارشد) روش تحقیق 2
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه