گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - دندانپزشكي اجتماعي
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/12/06
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه سلامت دهان عملی 2 سلامت دهان عملی 2 سلامت دهان و دخانیات
یک شنبه سلامت دهان عملی 3 سلامت دهان عملی 3 نگارش علمی
دو شنبه سلامت دهان عملی 1 سلامت دهان عملی 1 حاکمیت خدمات بالینی
سه شنبه
چهار شنبه سلامت دهان عملی 3 سلامت دهان عملی 3 سلامت دهان نظری 1
پنج شنبه
جمعه