مهندس بابک امینی بهبهانی
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - عمران-مهندسی ژئوتکنیک

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1395/09/20
08:00-09:30 10:00-11:30 11:30-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 17:00-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه