گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مشاوره و راهنمائي
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/06/31
08:00-09:30 10:00-11:30 11:30-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 17:00-18:30
شنبه اجرایی اجرایی اجرایی اجرایی
یک شنبه نظریه های شخصیت آمار و روش تحقیق آمار و روش تحقیق
دو شنبه اجرایی آزمونهای عینی و فرافکن نظریه های مشاوره گروهی عملی آزمونها
سه شنبه اجرایی اجرایی نظریه های روان درمانی نظریه های روان درمانی
چهار شنبه اجرایی اجرایی پاسخگویی پاسخگویی
پنج شنبه تعطیل شیفت
جمعه