گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري
مرتبه علمي : استادیار

  • معماری سنتی گنجینه ای است به سوی آفرینش نو
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/09/16
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه معماری اسلامی معماری اسلامی برنامه دهی معماری
یک شنبه برداشت از بناهای تاریخی برداشت از بناهای تاریخی برداشت از بناهای تاریخی برداشت بناهای تاریخی طراحی برداشت از بناهای تاریخی
دو شنبه
سه شنبه حضور مبانی نظری معماری برنامه دهی معماری
چهار شنبه برنامه دهی معماری روش تحقیق پیشرفته حضور مقاله نویسی و رساله نویسی جبرانی
پنج شنبه
جمعه