دکتر سعید شریفی
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/11/14
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه مديريت رفتار سازماني پيشرفته جامعه شناسي فرهنگي مديريت رفتار سازماني
جمعه