گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی کشاورزی-علوم دامي
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/07/14
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه راهنمایی راهنمایی
یک شنبه تغذیه نشخوارکننندگان دکتری تغذیه نشخوارکنندگان دکتری پرورش گوساله و تلیسه راهنمایی
دو شنبه
سه شنبه توکسین ها و مواد ضد تغذیه ای راهنمایی ناهنجاریهای تغذیه ای در دام مباحث نوین در تغذیه دام
چهار شنبه راهنمایی تغذیه گاو شیری رفتارشناسی رفتارشناسی رفتارشناسی
پنج شنبه
جمعه