گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - شیمی
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/06/03
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه راهنمایی دانشجویان راهنمایی دانشجویان راهنمایی دانشجویان
یک شنبه کلاس کلاس راهنمایی دانشجویان
دو شنبه کلاس کلاس کلاس
سه شنبه کلاس کلاس راهنمایی دانشجویان
چهار شنبه کلاس کلاس راهنمایی دانشجویان
پنج شنبه
جمعه